•  Türkçe | ₺

Tur Satış Sözleşmesi


SEYAHAT ACENTASI İLE TÜKETİCİ ARASINDA PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme; bir tarafta Ortabayır Mah. Oltu Sk. No: 11/A Kağıthane / İstanbul adresinde bulunan 0540 209 19 90 ve 0850 309 19 90 irtibat numaraları ve [email protected] elektronik posta adresi ile ve www.tatilolayi.com internet adresine sahip Tatil Olayı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Tatil Olayı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta paket tur programına katılacağı gerekçesiyle kayıt formunda adı, soyadı ve adresi belirtilen katılımcı (bundan sonra Tüketici olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup, taraflar bakımından aşağıdaki şekilde hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

II-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ile esas olarak Tatil Olayı paket tur programı çerçevesinde belirlenen şartların gereğini yerine getirmeyi, Tüketici ise ücreti ödemeyi üstlenir.

III-GENEL HÜKÜMLER

1. Tatil Olayı tarafından paket turun vergiler dahil toplam fiyatı ile ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği en geç tarih ile paket tur hizmeti kapsamındaki yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile hareket saatleri ve bunların hareket yerlerine, konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri ve sınıfı ile konaklama yerlerine ait bilgilerine, yemek planı, yolculukta izlenecek güzergah bilgileri ile ulaşım araçlarına, paket turun özelliklerine göre yaş ve sağlık şartı, paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarihe, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta bilgilerine, rehberlik hizmetine dair bilgiler ile ücrete dahil olup olmadığına, tur temsilcisinin iletişim bilgilerine, broşür içerisinde detaylı şekilde yer verilir. Bununla birlikte, Tatil Olayı’nın programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, Tüketici’ye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programlarını içerir broşürler örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar Tatil Olayı için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.

2. Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği Tatil Olayı’na derhal bildirmek zorundadır. Tüketici'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketici’nin özen borcunun bir gereğidir. Yazılı bildirim üzerine Tatil Olayı tarafından eksiklik giderilir ya da ilave maliyet gerektirmeyecek şekilde aynı konaklama tesisi içerisinde eş değer bir alternatif sunma hakkı bulunmaktadır. Bu eksiklik giderilmediği ya da ilave maliyet gerektirmeyecek şekilde aynı konaklama tesisi içerisinde eşdeğer alternatif sunulmadığı takdirde Tüketici’nin sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı mevcuttur. Ancak Tüketici tarafından derhal bildirim yoluna başvurulmadığı takdirde ise sözleşme bedelinde indirim talebinde bulunmayacağı kabul edilir. Özellikle bunlar yerine getirilmediği gerekçesiyle Tüketici’nin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde bunu derhal Tatil Olayı yetkililerine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür. Şayet Tüketici turu bildirimsiz olarak terk ederse ayıplı hizmet nedeni ile değil, şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir. Ayrıca Tatil Olayı tarafından düzenlenen turların türü gereği paket tur sözleşmesine konu tur programı kapsamında gezilen yerler yaylalar ve konaklama amacıyla kalınan yerler de yine yayla evi/dağ evi olup, Tüketici tarafından sözleşmenin kabul edilmesi ve imzalanması ile birlikte civarda başkaca bir alternatif bulunmama ihtimalinin Tüketici tarafından göz önüne alınmış olduğu, broşürde bazı konaklama yerlerine ilişkin ortak duş ve tuvalet olduğu bildirildiği haller için Tüketici'nin buna hazırlıklı olarak tura katıldığı taraflarca kabul edilir.

3. Paket tur programının içeriğine dair düzenlenen gerek sözleşmede gerekse broşürde, tura katılmak için ya da turun sona ermesinden sonra Tüketici tarafından kullanılacak uçak/otobüs sair ulaşım hizmetlerinin ücrete dahil olmadığı açıkça belirtilmiş olup, bu ulaşım araçlarına ilişkin yaşanabilecek her türlü soruna ilişkin Tatil Olayı'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığı da tarafların kabulündedir. Şöyle ki, paket tur sözleşmesi kapsamındaki turun başlangıç tarihinde belirlenen hareket saati ve hareket yerlerine gelmek için Tüketici’lerin kullanacakları uçak/otobüs ve sair ulaşım türü ile yine bitiş tarihinde belirlenen ayrılık noktasında ve ayrılık saatinden itibaren kullanacakları uçak/otobüs ve sair ulaşım türünü seçme ve masraflarını karşılama paket tur programı kapsamında olmayıp, tamamen Tüketici’lerin kendi yükümlülüklerindedir. Özellikle, otobüsle varacak Tüketici’lerin ulaşımı sırasında meydana gelebilecek kaza, erteleme, iptal ve sair durumlar ile uçakla varacak ya da ayrılacak Tüketici’lerin uçakla yapmış oldukları ya da yapacakları ulaşımları sırasında yaşanabilecek kaza, rötar, uçuş iptali, Tüketici’ye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, bu sebeple Tüketici nezdinde doğabilecek zarara ilişkin Tatil Olayı'nın maddi veya manevi (paket tur bedelinin iadesi dahil) herhangi bir tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu paket tur programına katılan Tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Tüketici’nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Paket tur programına katılan Tüketici’ler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Tatil Olayı broşürü, Tatil Olayı internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, paket tur programına bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı Tüketici’nin turun içeriğini bilmediği ya da haberi olmadığı gibi sair gerekçelerle paket tur sözleşmesini iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için paket tur kaydı yaptıran Tüketici ise sözleşmenin tarafı olarak adına kayıt yaptırdığı Tüketici ile birlikte müştereken sorumlu olup, sözleşmeden doğan tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.

5. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise seyahat sigortası gereği Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.

6. Otele varış günü odalar saat 14:00’den önce Tüketici'lere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü Tüketici'lerin en geç 10:00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.

7. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (kimlikteki / pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.

8. Tüketici tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç gününe kadar Tüketici tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Tüketici tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler Tatil Olayı'nın ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri reddedilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zarar bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir.

IV-SİGORTA GÜVENCE KAPSAMI

1. Tatil Olayı'ndan paket tur satın almış Tüketiciler, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş SOMPO Sigorta’nın “Yurtiçi Zorunlu Seyahat Sigorta Poliçesi”yle, poliçede belirlenen seyahat acentesinin iflası ve taahhüdün yerine getirilememesi şartlarının varlığı ile poliçede belirlenen belirli bazı gerekçelerle katılımcının tur iptali şartlarının varlığı poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır. Yine, Tüketici’nin sigorta süresi içerisinde TC hudutları dahilinde katıldığı paket tur programı sırasında aniden hastalanması ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanması halinde tıbbi tedavileri için gerekli masrafları ile bu nedenle ikametgahına geri dönüşü veya bu nedenle kara ambulansı ile en yakın tıbbi merkeze nakli hususları ile sigortalının tur sırasında vefatı halleri poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır.

2. Yurtiçi Zorunlu Seyahat Sigorta Poliçesi kapsamında hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan Tüketici’lerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsam ve sınırlarının detayları bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle açıkça belirlenmiştir.

3. Yurtiçi Zorunlu Seyahat Sigorta Poliçesi kapsamına alınmayan katılımcının kusurundan kaynaklı nedenlerle tur iptali halleri dahil diğer özel şart ve istisnalara ilişkin hizmetleri içeren sigorta poliçe kapsam ve sınırlarının genişletilmesi taraflar arasında sözleşmenin kurulması akabinde Tüketici tarafından Tatil Olayı'ndan yazılı olarak ayrıca talep edilebilir. Kapsam ve sınırları genişletilmiş poliçe teminatının detayları bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle açıkça belirlenmiş olup, talep halinde Tatil Olayı tarafından Tüketici’nin onayına sunulur. Tüketici tarafından ek ücreti ödenmek şartıyla ve poliçenin kapsam ve sınırları genişletilmiş şekliyle kabul edildiğinin yazılı olarak açıkça bildirilmesi halinde Tatil Olayı tarafından kapsam ve sınırları genişletilmiş haliyle sigorta poliçesinin düzenlenmesi talimatı verilir.

V-ÜCRETLENDİRME, FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖDEME PLANI

1. Paket tur fiyatına, turun açıklamaları kısmında bulunan fiyata dahil olan hizmetler bölümünde belirtilen satın alınan paket tur programında belirtilen geceleme kadar konaklama hizmeti, geceleme kadar kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti, rehberlik, zorunlu seyahat sigortası, araç ve yakıt giderleri ile milli park araç giderleri ile KDV giderleri hizmete dahildir. Bunun dışında kalan vergi, resim, harç, yasal yükümlülükler ile gidiş-dönüş uçak/otobüs masrafı, vize masrafı ve yine fiyata dahil olmayan hizmetler bölümünde belirtilen ilk gün kahvaltı ve tüm öğle yemekleri ile son gün akşam yemeği, otellerdeki ve yemeklerdeki ekstra içecekler, müze ve ören yeri girişlerine ilişkin masraflar ücrete dahil değildir ve bu masraflar Tüketici’ye ait olup, bu masraflara ilişkin Tatil Olayı'nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Paket tur programında ücrete dahil olan ve olmayan tüm hususlar Tüketici’nin bilgisine sunulmuş olan işbu sözleşmenin de ayrılmaz parçası kabul edilen broşürde açıkça yer verilmiş olup, Tüketici’nin bu broşürü detaylı şekilde okuduğu, incelediği ve kabul ettiği ve bundan kaynaklı kendisi tarafından karşılanması gereken masraflar nedeniyle Tatil Olayı’na herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceği ve talepte bulunamayacağı kabul edilir.

2. Tatil Olayı’nın paket tur programlarına kayıt yapılırken toplam ücretin %100‘ü ödeme olarak alınır. Ödemenin kısmi yapılmış olması halinde ise kalan miktarın turun başlamasına en az 30 günlük süre kala tamamlanması gerekmektedir. Bu süreye kadar bakiye bedel ödenmediği takdirde kayıt iptal edilmiş gibi değerlendirilir ve ilgili hakkında yapılmış olan rezervasyon iptal edilir. Bununla birlikte, iptal işlemi üzerine ödenmesi zorunlu vergi, harç, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ile yasal yükümlülüklerden doğan masraflar mahsup edilmek şartıyla kalan tutar için Tüketici’ye 14 gün içerisinde bedel iadesi gerçekleştirilir.

3. Tatil Olayı’nın paket tur programlarında fiyat değişikliği yapma hakkı saklıdır.

4. Zira, yakıt giderlerinin artması halinde, liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan nedenlerle paket tur bedelinin %5’i oranında fiyat değişikliğine gidebilir.

5. Bu halde, Tatil Olayı, 4.madde kapsamında kalan fiyat değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici’ye paket tur programı başlamadan en az 20 gün önce bildirmekle yükümlüdür.

6. Paket tur başlamadan önce yukarıda bahsedilen gerekçelerle meydana gelen fiyat artışı Tüketici’ye yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirilir. Tüketici’nin bu sebeple sözleşmeden dönme hakkı bulunmamaktadır.

7. Sözleşmenin, yukarıda 4. maddede yer alan hususlar haricinde kalan ve fiyat dahil sözleşmenin esaslı unsurlarından herhangi birisinin Tatil Olayı tarafından değiştirilmesi halinde ise değişikliğin yazılı olarak derhal Tüketici’ye bildirilmesi zorunludur. Tüketici, sözleşmede yapılan esaslı değişiklikleri kabul edebileceği gibi herhangi bir tazminat talep etmeksizin sözleşmeden dönme hakkını da kullanabilir. Tüketici yapılan değişikliği kabul etmediğini 3 gün içerisinde cevaben Tatil Olayı’na yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Değişikliğin Tüketici'ye iletilmesinden itibaren Tüketici tarafından 3 gün içerisinde herhangi bir geri bildirim yapılmadığı takdirde ise Tüketici değişikliği tüm şartlarıyla kabul etmiş sayılır.

8. Tatil Olayı’nın Tüketici'nin kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eş değerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu bedelin iadesini talep hakkı mevcuttur.

9. Tüketici tarafından 7.madde kapsamında kalan esaslı değişiklikler kabul edilmeyerek Tüketici tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde sözleşmeden dönme bildiriminin Tatil Olayı’na ulaştığı tarihten itibaren Tüketici'nin ödemiş olduğu tüm bedel herhangi bir kesinti yapılmaksızın 14 gün içerisinde iade edilir. Ancak bedel iadesinin gerçekleştirilmesi dışında Tüketicinin, Tatil Olayı’ndan herhangi bir tazminat talep etmek hakkı bulunmamaktadır.

10. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde Tüketici, kredi kartı sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle Tatil Olayı muhatap değildir. Döviz üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.

VI-SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 gün önce Tatil Olayı’na niyetini yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler Tatil Olayı’na karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

VII-SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE FESİH ŞARTLARI

1. Tatil Olayı’nın sözleşme koşullarını her zaman iptal hakkı saklıdır.

2. Tüketici’nin, Tatil Olayı’na yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirmek kaydı ile sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır. Paket turun başlamasına en az 30 gün kala yapılacak bu sözleşmenin feshi bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile 3.kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, başkaca bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel Tüketici’ye iade edilir.

3. Tüketici tarafından, paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala (yurtdışı turlarında ise 60 günden daha az bir süre kala) yapılacak sözleşmenin feshi bildirimlerinde ise ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflara ek olarak paket tur bedelinin %50’sini, 21 gün ve daha az süre kalması (yurtdışı turlarında ise 45 gün ve daha az süre kalması) halinde ise %100’ünü Tatil Olayı’na cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şayet Tüketici tarafından paket tur bedeli peşin ödenmişse 30 günden daha az bir süre kala (yurtdışı turlarında ise 60 günden daha az bir süre kala) yapılacak sözleşmenin feshi bildirimlerinde ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflara ek olarak paket tur bedelinin %50’sini, 21 gün ve daha az süre kalması (yurtdışı turlarında ise 45 gün ve daha az süre kalması) halinde ise %100’ünü iade talep hakkı bulunmamaktadır.

4. Özellikle resmi bayramlar ve dini bayramlar ile yılbaşı özel turları ile ayrıca sömestr tatil dönemine denk gelen turlarda, 30 günden daha az bir süre kala Tüketici tarafından yapılacak sözleşmenin feshi bildirimlerinde ise paket tur bedelinin %100’ünü Tatil Olayı’na cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şayet Tüketici tarafından paket tur bedeli peşin ödenmişse, ücreti iade talep hakkı bulunmamaktadır.

5. Tüketici tarafından sözleşmeden dönme ve/veya sözleşmenin feshedilmesi halinde iptal iade şartlarına göre kesinti yapılacak tutarlar düşüldükten sonra 14 gün içerisinde Tüketici’nin ödemiş olduğu tur bedeli Tatil Olayı tarafından kendisine iade edilir.

6. Tüketici tarafından, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep veya Devlet’in getirdiği resmi pandemi kuralları (örneğin seyahat yasağı) nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala sözleşmenin feshi bildiriminde bulunulması halinde ise Tatil Olayı tarafından ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile rehberlik ücreti ve 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar düşüldükten sonra paket tur ücretinden kalan bakiye bedel Tüketici’ye 14 gün içerisinde iade edilir.

7. Taraflar arasında Paket Tur Sözleşmesi kurulmasından sonra “Yurtiçi Zorunlu Seyahat Sigorta Poliçesi” kapsamına alınmayan işbu sözleşmenin IV. bölümünün 3. maddesi kapsamında sayılabilecek özel şart ve istisnalara ilişkin olarak, bu bölümün 2. ve 3. maddelerinde bahsi geçen sürelerden sonra Tüketici’nin sözleşmeden dönme veya sözleşmenin feshi yoluna başvurma halleri “Yurtiçi Zorunlu Seyahat Sigorta Poliçesi”nde poliçenin kapsam ve sınırları genişletilerek ek ücret ödenmek suretiyle teminat altına alımışsa, Tüketici tarafından sözleşmeden dönme veya feshi yoluna gidilmesi halinde Tüketici’nin sözleşme bedelinin iadesini poliçede belirlenen limit oranında ilgili sigorta şirketinden talep etme hakkı saklıdır.

8. Tüketici’nin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Tatil Olayı gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketici’ye herhangi bir ücret iadesi uygulanmaz.

9. Tüketici tarafından “PROMOSYON” olarak belirtilen ve rayiç değerlere göre daha “İNDİRİMLİ” olduğu taraflarca bilinen paket turlarından birinin seçilmesi halinde ise iptal/vazgeçme/dönme/fesih/iade için öngörülen sürelere bakılmaksızın yukarıda belirtilen iptal/vazgeçme/dönme/fesih/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal, vazgeçme, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi veya paket tur değişikliği imkânı ile bunlara bağlı olarak ücret iadesi talep hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda Tatil Olayı tarafından peşin alınan ücretin iadesi işlemi de yapılmayacaktır. Tüketici tarafından paket turun 3.kişiye devri yoluna gitme hakkı saklıdır.

VIII-TATİL OLAYI'NIN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN HALLER

1. Tatil Olayı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

a) Tüketici’nin kusurunun bulunması.

b) Tatil Olayı tarafından düzenlenen turların kapsamı ve içeriği gereği Tüketici'nin gebelik, ayak-diz-bel vs sakatlıklarından herhangi birinin varlığı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, solunum yetmezliği, kan hastalıkları e benzeri sağlık sorunlarının varlığı halinde tura katılımı uygun olmayıp, bu ve benzeri rahatsızlıkların varlığı halinde Tüketici tarafından özel durum ya da sağlık probleminin tur yetkililerine bildirilmeden tura katılması.

c) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

d) Mücbir sebebin bulunması.

e) Özellikle zor ve çok zor sınıfına giren turlar bakımından broşürde açıkça belirtilmiş olduğu halde Tüketici’nin bulundurması zorunlu eşyaları getirmemiş olması ve/veya zorlu parkurlarda yolun ve güzergahın zorlayıcı koşullarından dolayı Tüketici’nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği haller.

f) Tatil Olayı’nın paket tur programı çerçevesinde gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

g) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla Tüketici’ye bildirilmiş olması.

2. Bu bölüm içerisinde yukarıda 1.maddenin g bendinde belirtildiği üzere, Tatil Olayı, paket tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar yazılı olarak Tüketici’ye bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Tatil Olayı Tüketici’den aldığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde Tüketici'ye iade edeceğini taahhüt eder. Bahse konu iptal işlemi nedeniyle bedel iadesi dışında Tüketici tarafından Tatil Olayı’ndan herhangi bir nam ve ad altında tazminat talep hakkı bulunmamaktadır.

IX- MÜCBİR SEBEPLER

1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller Tatil Olayı için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller,

b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve/veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava-kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller,

c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep

2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Tatil Olayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yalnızca, Tatil Olayı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici’nin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

3. Tüketici, rezervasyonunu sadece eş ya da birinci dereceden akrabalarının (anne-baba-kardeş-çocuk) 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak rapor aslı ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Paket turun başlama tarihine 21 gün veya daha az bir süre kala bu kapsamda kalan nedenlerle yapılan iptallerde ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile 3.kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar mahsup edilmek şartıyla kalan tutar için Tüketici’ye 14 gün içerisinde bedel iadesi gerçekleştirilir.

4. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilemez.

X-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

1. Tatil Olayı, işbu sözleşmenin ifası sırasında veya işbu sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği herhangi bir kişisel veriyi hukuka aykırı olarak işlemeyecek, işlenmesini önlemek için gerekli her türlü tedbiri alacak, herhangi bir kişisel veriye hukuka aykırı olarak erişim sağlamayacak ve/veya erişilmesini önleyecek her türlü tedbiri alacak ve kişisel verilerin muhafazası için azami özeni gösterecektir.

2. Tatil Olayı, sözleşmenin ifası sırasında öğrendiği bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almak ve sürdürmekle yükümlüdür.

3. Tatil Olayı, kişisel verileri işbu maddede belirtildiği şekilde, kişisel verilerin açıklandığı tarihten itibaren, işbu sözleşme sona ermiş dahi olsa süresiz olarak koruyacak aksi takdirde ise imha edecek ve/veya anonim hale getirecektir.

XI-SON HÜKÜMLER

Tüketici’nin bilgisine sunulan broşür ile tur kayıt formunda yer alan bilgiler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketici, işbu paket tur sözleşme koşullarını ve paket program detaylarını okuduğunu ve koşulsuz şartsız kabul ettiğini beyan eder.

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir.

AD-SOYAD, TARİH ve İMZA